แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Nara Women University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 31ต.ค.65)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Nara Women University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 31ต.ค.65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Nara Women University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 31ต.ค.65)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา ณ Nara Women’s University ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดขึ้นเริ่มเดือนเมษายน 2566 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form
2. 4 ID Photo
3. Official Transcripะ
4. Certificate of Enrollment
5. Health Certificate
6. Recommendation Letter
7. Copy of Certificate of JLPT
8. Copy of Passport
9. CV
10. Financial Statement
11. Checklist
*หมดเขตเสนอชื่อถึง Nara Women’s University ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565*

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องได้ที่ นางสาวสิริยาภรณ์ วงศ์จักร์ (พี่แบมบู) หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น1ภายในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เพื่อให้ทางหน่วยงานดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ