แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022

หาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมโดยการจัดบูทนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัยแก่ผู้ที่สนใจ รวมไปถึงการต่อยอดของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงของคณะฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ