แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2565

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรื่องรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2565 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ระหว่างวันที่ 7-24 มิถุนายน 2565 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษา โดยจำแนกประเภทของทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (ในเอกสารแนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ