แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิลและอาจารย์ ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ