แสดงรายละเอียดข่าวงานการเงินคณะนิติศาสตร์เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการทำงานด้านการเบิกจ่ายพัสดุ

งานการเงินคณะนิติศาสตร์เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการทำงานด้านการเบิกจ่ายพัสดุ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานการเงินคณะนิติศาสตร์เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการทำงานด้านการเบิกจ่ายพัสดุ

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาระบบการทำงานด้านการเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการคลังวัสดุ และให้บริการแก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่ายพัสดุ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้รับการต้อนรับจาก นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี นายวิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ และพนักงานการเงินคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ