แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Law University of New England

ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Law University of New England - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Law University of New England

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล และ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ให้การต้อนรับ Dr. Same Varayudej อาคันตุกะจาก School of Law University of New England ประเทศออสเตรเลีย เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต ระหว่าง School of Law University of New England และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้ง Dr. Same Varayudej ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ในหัวข้อ Directors duty of care and duty to prevent insolvent trading of corporations และ Democratic Constitutionalism and the Rule of Law: Pathways from Authoritarianism เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-15.00น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ