แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมงาน "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและคณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาให้กับผู้ปกครอง ในวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ประชุม 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Law CMU

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ