แสดงรายละเอียดข่าวการหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล) โดยมี อาจารย์สืบสกุล กิจนุกร นักวิจัยและผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มฟล. และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมหารือ

ซึ่งการหารือในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การจัดเสวนาทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการอื่นๆ รวมถึง ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงราย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ