แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน UANDES 2022

โครงการแลกเปลี่ยน UANDES 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน UANDES 2022

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจาก Universidad de los Andes เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยน UANDES 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

คุณสมบัติผุ้สมัคร
-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Application form
2. Copy of Transcript
3. Color of passport
4. Letter of intention, (1 A4 Page)
5. Language certificate (Spanish and/or English, depending on th courses selected)
6. Copy of Vaccine certificate (if any)

และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่วราลักษณ์ (กุ้ง) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ