แสดงรายละเอียดข่าวWorkshop on the establishment of environmental law clinic

Workshop on the establishment of environmental law clinic - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Workshop on the establishment of environmental law clinic

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย, รองศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง และอาจารย์สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วม “Workshop on the establishment of environmental law clinic” วันที่ 29 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและคำแนะนำ เพื่อจัดตั้งคลีนิคกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยมีตัวแทนจาก คลินิกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศและองค์กรที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
-----------------------------------------
On April 29, 2022, the Dean of the Faculty of Law, CMU, Assistant Professor Dr. Nuthamon Kongcharoen, along with Law, CMU’s Lecturers, Dr. Nawaporn Saeneewong Na Ayudhaya, Assistant Professor Sutasinee Supa, Associate Professor Boonchoo Na Poomphet, Assistant Professor Dr. Pedithep Youyuenyong, and Songkrant Pongboonjan, participated in the first online workshop on the establishment of an environmental law clinic in Law CMU. With the strength and the valuable experience of our partnered law school’s environmental clinic and international environment organizations, Law CMU received the consultancy with our partners for the possibility of future academic collaboration and support for Environmental Clinical Legal Education at Law CMU (ELCCMU).

Being honored by
- Georgie Lloyd, Regional Coordinator and Matthew Baird, Consultant from UNEP
- Prof. Lin Yanmei from Vermont Law School
- Prof. Qin Tianbao and Prof. LI Guangbing from Wuhan University RIEL Clinic
- Prof. Deborah Curran from Victoria University Environmental Law Clinic
- Prof. Rose-Liza Osorio-Eisma, IUCN Academy of Environmental Law and University of Cebu
- Joyce Melcar Tan from Client Earth
- William Schulte from EarthRights International

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ