แสดงรายละเอียดข่าวประกาศปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 เพื่อเตรียมสถานที่จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

ประกาศปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 เพื่อเตรียมสถานที่จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 เพื่อเตรียมสถานที่จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์

ประกาศปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 เพื่อเตรียมสถานที่จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 เมษายน 2565
เพื่อเตรียมสถานที่จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ วันที่ 25 เมษายน 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ