แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University 2022-2023 (หมดเขต 6 พ.ค. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University 2022-2023 (หมดเขต 6 พ.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University 2022-2023 (หมดเขต 6 พ.ค. 2565)

ด้วย Chungbuk National University (CBNU) สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
3. มีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้โครงการเลื่อนหรือยกเลิกได้

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/9b9Cl และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ