แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน KMOU Incoming General Exchange Program 2022 – 2023 (หมดเขต 2 พ.ค. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน KMOU Incoming General Exchange Program 2022 – 2023 (หมดเขต 2 พ.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน KMOU Incoming General Exchange Program 2022 – 2023 (หมดเขต 2 พ.ค. 2565)

ด้วย National Korea Maritime & Ocean University (KMOU) สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1.ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.64
3.มีความสามารถทางภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษในระดับดี
4.ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาGKS scholarship โดยกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/7zHNe และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านพี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ