แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Beijing Forestry University (หมดเขต 8 เม.ย. 2565)

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Beijing Forestry University (หมดเขต 8 เม.ย. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Beijing Forestry University (หมดเขต 8 เม.ย. 2565)

ด้วย Beijing Forestry University สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลจีนสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (Chinese Government Scholarship) ซึ่งจะครอบคลุม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าประกัน แต่ไม่ครอบคลุมค่าเดินทางระหว่างประเทศ โดยผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และผู้สนใจศึกษาในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน ต้องมีคะแนน HSK ระดับ 4 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร วิธีการสมัคร รายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษา ฯลฯ ได้ที่ https://cmu.to/6LsBO

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรง ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Email: admission@bjfu.edu.cn หรือ โทร. 0086-10-62338271/ 0086-10-62338819

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ