แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2022 (หมดเขต 4 เม.ย. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2022 (หมดเขต 4 เม.ย. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2022 (หมดเขต 4 เม.ย. 2565)

ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (GTEC 260 /TOEFL ITP 505 /TOEFL iBT 60 /TOEIC 580 /CEFR B1) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนกันยายน 2565 - มีนาคม 2566) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือนกันยายน 2565 - กันยายน 2566)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการฯอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสถานการ์ณการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/NX8-G

และส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านพี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย
Application Form
Copy of passport
Copy of Transcript
Copy of language proficiency test


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ