แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan Normal University (หมดเขต 18 เม.ย.65)

โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan Normal University (หมดเขต 18 เม.ย.65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan Normal University (หมดเขต 18 เม.ย.65)

ด้วย National Taiwan Normal University ไต้หวัน เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างหว่างเดือนกันยายน 2565 - มกราคม 2566 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form

2. Study Plan

3. Letter of Recommendation

4. Academic Transcript

5. Certificate of Enrollment

6. Photocopy of Passport

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ