แสดงรายละเอียดข่าว



รับมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาจาก ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

รับมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาจาก ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาจาก ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ รับมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่คณะนิติศาสตร์ มช. จาก ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2563 -2564) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ