แสดงรายละเอียดข่าวมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ