แสดงรายละเอียดข่าวคอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2022 ณ Kansai University (หมดเขต 23 มี.ค. 2565)

คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2022 ณ Kansai University (หมดเขต 23 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2022 ณ Kansai University (หมดเขต 23 มี.ค. 2565)

ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์ KU-EOL Spring 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 – 15 กรกฎาคม 2565

โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น ดังนี้
1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และ
3. มีคะแนนภาษาอังกฤษ CEFR B2หรือเทียบเท่า หรือ มีคะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT N2หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการโดยผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อโครงการสิ้นสุด ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/EReWz และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

1. Application form (excel file)
2. Copy of academic transcript
3. Copy of language proficiency test (ENG/JP)


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ