แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Kristianstad University Autumn 2022 (หมดเขต 25 มี.ค. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน Kristianstad University Autumn 2022 (หมดเขต 25 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Kristianstad University Autumn 2022 (หมดเขต 25 มี.ค. 2565)

ด้วย Kristianstad University ประเทศสวีเดน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Autumn 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย) ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/-iwc9 และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย
1. Application form
2. Copy of academic transcript
3. Copy of Passport
4. Copy of language proficiency test (if any)


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ