แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมออนไลน์ Oceans Connected by Island, Wisdom, for the World, for the Future

การประชุมออนไลน์ Oceans Connected by Island, Wisdom, for the World, for the Future - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมออนไลน์ Oceans Connected by Island, Wisdom, for the World, for the Future

ด้วย University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น จะจัดการประชุมออนไลน์ Oceans Connected by Island, Wisdom, for the World, for the Future ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 – 9.40 น. (ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น) ในระบบ Zoom meeting จึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ