แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ประเทศไทย

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ประเทศไทย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ASEAN Biodiversity Heroes ประเทศไทย

ด้วยศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แจ้งว่าได้ดำเนินโครงการ ASEAN Biodiversity Heroes เพื่อคัดเลือกผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 1 คน มีผลงานและประสบการณ์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเชิงประจักษ์ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ สามารถเป็นแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักให้บุคคลอื่นในการปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 5,000 เหรียญสหรัฐ เหรียญรางวัลพิเศษ ประกาศนียบัตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูต ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งตรงกับเวลาในอาเซียน

จึงขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อสำนักงานนโยบายและแผนฯจะได้ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือกของประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก QR Code ปรากฏในเอกสารดังแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ