แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม ASAIHL International Conference 2022

การประชุม ASAIHL International Conference 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม ASAIHL International Conference 2022

ด้วย Universiti Putra Malaysia จะจัดการประชุม ASAIHL International Conference 2022 ในหัวข้อ “Emerging Infectious Diseases: A Recurrent Threat to Human Society” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญของนานาชาติ ในปัจจุบัน เป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ตามกำหนดการดังนี้

1. วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.50 น.
2. วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.20 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ https://conference.upm.edu.my/myasaihl หรือสแกน QR Code ตามรายละเอียดดังแนบ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ