แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Saga University Fall 2022 (หมดเขต 24 มี.ค. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Fall 2022 (หมดเขต 24 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Fall 2022 (หมดเขต 24 มี.ค. 2565)

ด้วย Saga University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 และบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย) ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยเปิดรับสมัคร 6 โครงการ ได้แก่

1. SPACE-E (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2. SPACE-ECON (การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
3. SPACE-ARITA (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
4. SPACE-SE (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์)
5. General Exchange Student (การเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น) และ
6. Special Research Student (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่งานวิจัยผ่านการหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ Saga University)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ทั้งนี้ อาจมีการยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละโครงการ เอกสารการสมัคร ที่
https://cmu.to/Q36tw

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ