แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Fall 2022 (หมดเขต 15 มี.ค. 2565)

โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Fall 2022 (หมดเขต 15 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Fall 2022 (หมดเขต 15 มี.ค. 2565)

ด้วย University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Fall 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร college of Japanese language and Japanese culture ต้องมีผล JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 และสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอื่นๆ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL79/Cambridge First หรือเทียบเท่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุน JASSO Scholarship โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://cmu.to/EPxJe และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ