แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น

Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมไปถึงกระบวนวิชาทั่วไป ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่อยู่ระหว่างการศึกษาในปีสุดท้ายของหลักสูตร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1 Check list
2 Application for Short-Term Student Exchange Program
3 A study plan
4 Recommendation Letter
5 Certificate of Health
6 Self Declaration of Health
7 Confirmation
8 Certificate of enrollment issued by your home university
9 Your most recent academic transcripts, issued by your home university
10 Application for certificate of eligibility
11 Four facial photos (3 x 4 cms / 1.2 x 1.5 inches)
12 A copy of the front page of your passport (when available)

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
Factsheet : https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1646026743.pdf
Short-Term program(Exchange Program : [url]http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/en/studyabroad/sa_page1/[url]

และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มีนาคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ