แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน University of Fukui Fall 2022

โครงการแลกเปลี่ยน University of Fukui Fall 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน University of Fukui Fall 2022

ด้วย University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน University of Fukui Student Exchange Program 2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียด ดังนี้

1. Application form
2. Certificate of Enrollment
3. Letter of Recommendation
4. Bank Statement (It is required that the balance be higher than the amount equivalent to 600,000JPY for 6 months and 1,100,000JPY for 12 month students.)
5. Copy of academic transcript
6. Copy of language proficiency test (English/ Japanese)
7. Copy of passport

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/QUa58 และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 ทางอีเมล์ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 (ก่อนเวลา 12.00 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ