แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ณ อาคารสำนักงานนิติศาสตร์ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ