แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน

เปิดรับสมัครโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน

ด้วย สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้จัดโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเทคโนโลยีให้เกษตรกร สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจการเกษตรที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่น มีความสามารถในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และสร้างกลไกให้เกิดการส่งต่อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั่วไทยในราคาที่เข้าถึงได้

สมาคมฯ เปิดรับสมัครโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร ท่านละ 450 บาท โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 และมีอายุระหว่าง 18-25 ปีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาประกอบด้วยเอกสารแนะนำสมาคม เอกสารโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ตามรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1RdcDwQMa-BFmwXcSIb_vq1e83gOzoMxd?usp=sharingusp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร: 096-891-8418 (ผู้อำนวยการสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ