แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม  สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีจิตอาสาพัฒนาเสียสละเวลาการทำงานเพื่อส่วนรวมตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา คณะนิติศาสตร์

  ในการนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษา
ประเภททุนนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวโหลดใบสมัคร ณ เว็บไซด์ https://bit.ly/3uPKeeK และยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
     ผู้มีสิทธิยื่นรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ทั้งในขณะยื่นคำขอและหรือขณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอย่างเป็นทางการ
      1.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
      1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
      1.3 ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
    1.4 เป็นผู้มีผลงานในฐานะผู้นำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และหรือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม อาทิ กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมอันดี เพื่อประโยชน์ในทางวิชาชีพกฎหมายหรือการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อส่วนรวม ทั้งนี้ไม่นับรวมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นภายใต้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ในกระบวนการวิชาใดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1.5 เป็นผู้ที่จัดทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
    1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษวินัยนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาและหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาโทษวินัยนักศึกษา
    1.7 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนนักกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาก่อน

2.หลักฐานประกอบการยื่นขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
2.1 แบบขอรับทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรม คณะนิติศาสตร์
2.2 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 หรือ พิมพ์จากเว็บไซด์ www1.reg.cmu.ac.th/web/th/
3.  กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนนักกิจกรรม
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565 ส่งใบสมัครในเวลา 09.00-16.30 น. ที่งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

4.  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์
วันที่ 11 มีนาคม 2565

5.  กำหนดการสัมภาษณ์
วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ