แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (หมดเขต 31 มี.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (หมดเขต 31 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (หมดเขต 31 มี.ค. 2565)

ด้วยศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย จำนวนรวม 18 ทุน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มการสมัคร

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาหลักฐานการสมัครมหาวิทยาลัยในไต้หวันซึ่งต้องสมัครตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป

5. สำเนาประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับทักษะด้านภาษา

6. Recommendation Letter 2 ฉบับ

หมดเขตการรับสมัคร 31 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/4603.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ