แสดงรายละเอียดข่าวประชุมวิชาการนิติศาสตร์ระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Dynamic of Laws amidst the Crisis and Its Aftermath”

ประชุมวิชาการนิติศาสตร์ระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Dynamic of Laws amidst the Crisis and Its Aftermath” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมวิชาการนิติศาสตร์ระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Dynamic of Laws amidst the Crisis and Its Aftermath”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan จัดประชุมวิชาการนิติศาสตร์ระดับนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Dynamic of Laws amidst the Crisis and Its Aftermath” (Virtual Conference) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ และ Professor Dr. Bintan R. Saragih, S.H. Dean of Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan กล่าวต้อนรับ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Legal Innovation in Times of Crisis" โดย Professor Dr. Victor V. Ramraj, Professor of Law & Chair in Asia-Pacific Legal Relations and Director, Centre for Asia-Pacific Initiatives University of Victoria, Canada

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ