แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 (หมดเขต 22 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 (หมดเขต 22 ก.พ. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 (หมดเขต 22 ก.พ. 2565)

ด้วย Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร

2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

3. หากประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N2 ขึ้นไป

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form (ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์หลังนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ)

2. Application for Admission for Exchange Students

3. Academic Reference

4. Personal Statements

5. Copy of Passport

6. Official Academic Transcript

7. Copy of JLPT Certificate

8. ID Photo

9. Application for Certificate of Eligibility

10. Financial Supporting Documents

11. Copy of Passport

12. Health Certificate

โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://edoc.cmu.ac.th/DocumentFile/UploadFileVer2/2022/93/Organization/000653/99a6939e-09a6-4605-a232-65f9cbfab932.pdf
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ