แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (หมดเขต 7 มี.ค. 2565)

ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (หมดเขต 7 มี.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (หมดเขต 7 มี.ค. 2565)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565 ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประสงค์จะมอบให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย มีจำนวน 13 ทุน ได้แก่
1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
2) ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน
3) ทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น (4-5 เดือน) จำนวน 3 ทุน

โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1H3GeMie5li19bBw53Fx2BK_kfshJJ0pA หรือ QR code ตามรายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Chinese Government Scholarship Information System (CGSIS) ให้ครบถ้วน และดาวน์โหลดใบสมัครที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเอกสารประกอบทุกฉบับ จัดทำเป็นไฟล์ PDF ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯทางไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์ได้ที่ rachadaporn.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ