แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2022(หมดเขต 21 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2022(หมดเขต 21 ก.พ. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2022(หมดเขต 21 ก.พ. 2565)

ด้วย Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Entry 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2566 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Application Form
2. Study Plan
3. Certificate of Health
4. Essay for JASSO Scholarship
5. Official Transcript
6. Copy of Passport
7. Prove of financial supports
8. 3 ID Photos
9. ISEPTUFS CHECKLIST
10. Copy of Language Proficiency Test Score

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบและส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ