แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Youth Regional Affairs Dialogue (หมดเขต 18 ก.พ. 2565)

โครงการ Youth Regional Affairs Dialogue (หมดเขต 18 ก.พ. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Youth Regional Affairs Dialogue (หมดเขต 18 ก.พ. 2565)

Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Youth Regional Affairs Dialogue กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านความเป็นผู้นำ รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ด้านโครงสร้างภูมิศาสตร์การเมืองของเอเชียผ่านการอภิปรายด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมไปถึงสนับสนุนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการปกครองทั่วเอเชีย และเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรไมตรีอันดีระหว่างเยาวชน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนได้แก่ ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ที่พัก เบี้ยเลี้ยง และการประกันการเดินทาง
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
3. สัญชาติไทย
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน COVID – 19 ครบถ้วนก่อนเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ 2 อาทิตย์

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form
2. Official Transcript
3. English Proficiency Test (ถ้ามี)
4. Copy of Passport
5. COVID-19 Vaccination Certificate

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.ntu.edu.sg/admissions/undergraduate/premier-scholar-programmes/ntu-university-scholars-programme และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ