แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Dr. Marcus Brand, Head of Mission, Myanmar (Country Director) International IDEA

ต้อนรับ Dr. Marcus Brand, Head of Mission, Myanmar (Country Director) International IDEA - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับ Dr. Marcus Brand, Head of Mission, Myanmar (Country Director) International IDEA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Marcus Brand, Head of Mission, Myanmar (Country Director) International IDEA, Stockholm, Sweden เนื่องในโอกาสเดินทางมาเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ