แสดงรายละเอียดข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) วันที่ 26 มกราคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และนายศราวุธ คงยืน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนาม ทั้งนี้ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญของการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ให้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบงานยุติธรรมอย่างยั่งยืน และให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์แก่ราชการในการตอบสนองการให้บริการประชาชนต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ