แสดงรายละเอียดข่าววันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าต้อนรับในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 07.30 – 11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และการประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และด้านการบริหารจัดการด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ