แสดงรายละเอียดข่าว“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานแบบ Free Online Site Visit “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย” ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30-14.00 น.ผ่าน
ช่องทาง Facebook Live จุลสาร ศิลปะ วัฒนธรรมและกฎหมาย
https://www.facebook.com/cmuartculturelaw/
เพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยภายในคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ