แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิติ มช.) ปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิติ มช.) ปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิติ มช.) ปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นิติ มช.) ปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)

****************************************************************************************************************************

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

1) โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน และภาษาเกาหลี และดีเด่นด้านกีฬา

2) โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

****************************************************************************************************************************

รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ โครงการนอกเขตพัฒนาภาคเหนือฯ และโครงการพิเศษอื่นๆ จำนวน 226 คน

1) โควตาภาคเหนือ
ภาคปกติ จำนวน 50 คน
ภาคพิเศษ จำนวน 80 คน

คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครสอบ
==> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ
==> มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ
==> วิชาที่ใช้คัดเลือก  
............ สายวิทย์ 09 ไทย 19 สังคม 29 อังกฤษ 39 คณิต1 49 ฟิสิกส์ 59 เคมี 69 ชีวะ Law1
............ สายศิลป์ 09 ไทย 19 สังคม 29 อังกฤษ 89 คณิต2 99 วิทย์ทั่วไป Law1
==> สอบวิชาเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์ (Law1) คะแนนรวม 200 คะแนน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 80 คะแนน แบ่งเป็น
............ ทักษะการคิดวิเคราะห์และให้เหตุผลทางนิติศาสตร์ จำนวน 100 คะแนน
............ ทักษะการให้เหตุผล 50 คะแนน
............ ทักษะทางภาษา 50 คะแนน
............ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง


2) โครงการผู้สนใจด้านนิติศาสตร์นอกเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
ภาคปกติ จำนวน 40 คน
ภาคพิเศษ จำนวน 50 คน

คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครสอบ
==> เป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษานอกเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี)
==> เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอม หรือ 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
==> วิชาที่ใช้คัดเลือก
............ สายวิทย์ 09 ไทย 19 สังคม 29 อังกฤษ 39 คณิต1 49 ฟิสิกส์ 59 เคมี 69 ชีวะ
............ สายศิลป์ 09 ไทย 19 สังคม 29 อังกฤษ 89 คณิต2 99 วิทย์ทั่วไป
............ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ วิชาสามัญ 09 ไทย, 19 สังคม และ 29 อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน

3) โครงการพิเศษอื่นๆ

****************************************************************************************************************************

รอบที่ 3 Admission

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
==> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
==> วิชาที่ใช้คัดเลือก  
............ สายวิทย์ 09 ไทย 19 สังคม 29 อังกฤษ 39 คณิต1 49 ฟิสิกส์ 59 เคมี 69 ชีวะ
............ สายศิลป์ 09 ไทย 19 สังคม 29 อังกฤษ 89 คณิต2 99 วิทย์ทั่วไป
............ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ วิชาสามัญ 09 ไทย, 19 สังคม และ 29 อังกฤษ ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

ดูข้อมูลโดยละเอียดที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?page=14&ro=2&tsearch=&tfac=

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ