แสดงรายละเอียดข่าวสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2564 ได้แก่

1. ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2565

โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/personal
และที่ http://scholar.ocsc.go.th ตามรายละเอียดประเภทของทุนปรากฏในเอกสารดังแนบ

Photo credit: https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ