แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2565 (หมดเขต 3 ม.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2565 (หมดเขต 3 ม.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2565 (หมดเขต 3 ม.ค. 2565)

ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 – 5 เดือน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของสถานทูตสหรัฐอเมริกาฯ ได้ 2 คน

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
3. มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
4. ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางไปต่างประเทศหรือรับทุต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครออนไลน์
2. เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ
3. Official Transcript
4. 2 Letters of Recommendation
5. Copy of Passport พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
6. สำเนาผลคะแนน TOEFL/ IELTS (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 3 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://th.usembassy.gov/global-undergraduate-exchange-program-2022-2023/ และเอกสารดังแนบPhoto credit: https://th.usembassy.gov/global-undergraduate-exchange-program-2022-2023/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ