แสดงรายละเอียดข่าวFuture cooperation opportunities:the first meeting with the representative from the Faculty of Law, Economics and Social Sciences, University of Tours

Future cooperation opportunities:the first meeting with the representative from the Faculty of Law, Economics and Social Sciences, University of Tours - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Future cooperation opportunities:the first meeting with the representative from the Faculty of Law, Economics and Social Sciences, University of Tours

On December 14, 2021, the Dean of Faculty of Law, CMU, Assistant Professor Dr. Nuthamon Kongcharoen, along with Dr. Nawaporn Saeneewong Na Ayudhaya and Assistant Professor Dr. Usanee Aimsiranun joined the first online meeting with the representatives from Faculty of Law, Economics and Social Sciences, University of Tours, France, Emeritus Prof. Abdelkhaleq Berramdane and Mr. Germain Rousseau, International Cooperation of U. of Tours, to discuss the possibility of future collaboration between the two institutions.
.
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรนันท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจาก Faculty of Law, Economics and Social Sciences, University of Tours, ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ Emeritus Prof. Abdelkhaleq Berramdane, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด้านกฎหมายมหาชนและสหภาพยุโรป และ Mr. Germain Rousseau ผู้ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (International Cooperation) เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตของทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ