แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญตอบแบบแบบสอบถาม Student Perceptions on International Student Exchange Programs during/after COVID-19 (ASEAN)

ขอเชิญตอบแบบแบบสอบถาม Student Perceptions on International Student Exchange Programs during/after COVID-19 (ASEAN) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญตอบแบบแบบสอบถาม Student Perceptions on International Student Exchange Programs during/after COVID-19 (ASEAN)

ด้วย ผู้ประสานงานโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามในหัวข้อ “Student Perceptions on International Student Exchange Programs during/after COVID-19 (ASEAN)” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเทศในเขตอาเซียน ที่กำลังเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเทศในเขตอาเซียน ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทั้งรูปแบบปกติ (เดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ) และรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) ในอนาคต ทั้งรูปแบบปกติ (เดินทางไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ) และรูปแบบออนไลน์

(ตอบแบบสอบถาม คลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ