แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China Government Scholarship-AUN Programประจำปี 2564-2565 (หมดเขต 31 ม.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China Government Scholarship-AUN Programประจำปี 2564-2565 (หมดเขต 31 ม.ค. 2565) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China Government Scholarship-AUN Programประจำปี 2564-2565 (หมดเขต 31 ม.ค. 2565)

ด้วย ASEAN University Network ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน China Government Scholarship-AUN Program ประจำปี 2564-2565 จำนวน 30 ทุน สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ และค่าประกันสุขภาพ อนึ่ง ผู้ที่สนใจสมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโท และ ไม่เกิน 40 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก และต้องมีผลภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน https://studyinchina.csc.edu.cn/ และสมัครได้โดยตรงภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ