แสดงรายละเอียดข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน

คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบันและประชุมหารือแผนพัฒนาความร่วมมือ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 2564 ผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ ขาวแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ