แสดงรายละเอียดข่าว- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

----------------
หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้นนี้ มีจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 30 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อการบรรยาย รายละเอียดดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บรรยายโดย ทีมคณาจารย์ผู้เชียวชาญประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย
1. ผู้เรียนก่อนปริญญา
2. ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กำหนดและรูปแบบการอบรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รูปแบบการอบรม : ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์ (สามารถดูย้อนหลังได้) โดยผู้เข้าเรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนและเวลาสอบได้เองในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ประสานงานหลักสูตรคณะนิติศาสตร์จะทำการติดต่อกับผู้เรียนเพื่อนำส่งเนื้อหาการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ

ค่าลงทะเบียน : ค่าลงทะเบียนจำนวน 3,900 บาท ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (งดเว้นให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ช่องทางการสมัครและรายละเอียดหลักสูตร https://cmu.to/gVgs6

ข้อมูลในการติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 053-942-936
อีเมล Lawcmu.training@gmail.com
Facebook Page : ศูนย์บริการวิชาการทางกหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ