แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและการสอบคณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและการสอบคณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและการสอบคณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนและการสอบคณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีประกาศให้งดการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามีความแน่นอน จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน จนถึง 31 ธันวาคม 2564 และจัดสอบกลางภาคภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ