แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University (CCU) 2022 (หมดเขต 8 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University (CCU) 2022 (หมดเขต 8 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University (CCU) 2022 (หมดเขต 8 พ.ย. 2564)

ด้วย Chinese Culture University (CCU) ประเทศไต้หวัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Spring 2022 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครโครงการแลกเปลี่ยนโดยเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมีรายละเอียดดังนี้
1. Passport and a photocopy of the passport ID page (with the photo)
2. A photocopy of the visa page of the passport
3. Insurance document: Students need to have proof of health/medical insurance that covers overseas medical bills and accidents when registering. Students could also choose to purchase insurance in Taiwan through the Office of International and Mainland China Affairs (proximately NT$3,000 per semester).
4. A Copy of Certificate of Health Examination
5. Accommodation Agreement

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดเรื่องเอกสารที่ต้องใช้สมัครและเนื้อหาของโครงการเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1MW2bAtg0VPvJkv8iISilrDublhPrfYWg และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/learning_environment.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ